Terapia neurologopedyczna

Terapia neurologopedyczna ukierunkowana jest na likwidowanie zaburzeń komunikacyjnych spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

Do uszkodzeń mózgu dochodzi wskutek chorób neurologicznych, urazów czaszkowo-mózgowych, udarów niedokrwiennych lub krwotocznych mózgu, pojawienia się guzów, a także w wyniku ich operacyjnego usunięcia.

Wskazania

 • afazja;
 • dyzartria;
 • alalia;
 • mózgowe porażenie dziecięce;
 • wady wrodzone centralnego układu nerwowego;
 • wady genetyczne;
 • niepełnosprawność sprzężona;
 • uszkodzenia mózgu;
 • choroby neurologiczne;
 • autyzm.

Cele terapii

 • rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego;
 • usprawnienie motoryki narządów mowy;
 • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej;
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.

Do odbudowy sytemu językowego i sprawności komunikacyjnej wykorzystujemy zdolności kompensacyjne mózgu. Wybór metody usprawniania zależy od rodzaju zaburzenia, indywidualnych potrzeb pacjenta oraz jego kondycji zdrowotnej.

Metody

 • ćwiczenia kształtowania oddechu dla mowy, wyrabiania oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia ekonomii oddechu, umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z całością treści wypowiedzi;
 • ćwiczenia głosowe, kształtowania właściwej tonacji, rozciąganie głosek, modulowanie siły głosu i brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach;
 • ćwiczenia słuchowe, usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu i intonacji;
 • ćwiczenia wizualizacji, kontroli wzrokowo-dotykowej, objaśniające ułożenie narządów artykulacyjnych według określonego schematu, uczulanie miejsc artykulacji;
 • ćwiczenia artykulacyjne, usprawniające funkcjonowanie narządów mowy;
 • wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w logotomach, wyrazach, zdaniach, z nasileniem głoski trenowanej;
 • ćwiczenia fonetycznych modyfikacji, ćwiczenia rytmizujące;
 • ćwiczenia leksykalne i rozwijające mowę.

Jednym z najważniejszych aspektów terapii jest współpraca z najbliższym otoczeniem pacjenta, praca nad motywacją pacjenta, mobilizowanie go do aktywnego i świadomego działania na rzecz poprawy zdolności mowy i komunikacji.

 

Zarządzaj plikami cookies