Odpowiedź Urzędu Skarbowego na pismo Fundacji

Dodano: 28.12.2020

Informujemy, że Fundacja otrzymała od Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany odpowiedź na pismo w sprawie wyjaśnienia wątpliwości związanych z przekazaniem odpisów 1% podatku za 2019 rok.

Powołując się na art. 45c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany wskazuje, że urząd skarbowy przekazuje na rzecz wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:

  1. z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie, albo
  2. z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

Warunkiem do przekazania 1% podatku jest:

  1. dokonanie wpłaty należnego podatku nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu ustawowego dla złożenia zeznania podatkowego – również w przypadku zeznań, dla których przepis art. 15 zzj ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dopuścił możliwość złożenia zeznania podatkowego po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż do dnia 1 czerwca 2020 r. – gdyż ustawowy termin do jego złożenia nie uległ zmianie, a przepis ten miał na celu nie wszczynanie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe,
  2. zapłata w pełnej wysokości podatku należnego (podanie o raty, odroczenie terminu płatności, jak również niezapłacenie w pełnej wysokości podatku wyklucza przekazanie 1% na rzecz organizacji OPP).

Jednocześnie Naczelnik informuje, że urząd skarbowy odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeżeli:

  1. organizacja nie podała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% podatku lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy;
  2. organizacja została usunięta z wykazu prowadzonego zgodnie z art. 27a ustawy o działalności pożytku publicznego;
  3. podatnik we wniosku, o którym mowa w ust. 3 i 3a, podał numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, którego nie zawiera wykaz prowadzony zgodnie z art. 27a ustawy o działalności pożytku publicznego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego nie posiada kompetencji, umożliwiających mu, bez wskazanych w ustawie przyczyn, wstrzymanie przekazania 1% podatku na rzecz organizacji, a procedura przekazywania 1% prowadzona jest elektronicznie przez system. Przelewy na rzecz organizacji pożytku publicznego realizowane są przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy.

Zarządzaj plikami cookies