Paulina Wiśniewska

psycholog, pedagog specjalny

 • Studia podyplomowe „Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób
  z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, UNS
 • Studia podyplomowe, kwalifikacyjne: pedagog specjalny „Wczesna Interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie – w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz opieki nad małym dzieckiem”, APS
 • Studia magisterskie: psychologia, WSFiZ
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)
 • Studium AAC – roczne (Monika Jerzyk)
 • Szkolenie podstawowe PECS
 • Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych (PECS)
 • III-modułowe szkolenie “Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji?” (Fundacja SYNAPSIS, Angelika Łasocha)
 • Szkolenie podstawowe MAKATON
 • Szkolenie zaawansowane MAKATON
 • Szkolenie dodatkowe – Zabawy z MAKATONEM
 • Szkolenie dodatkowe – Metodyka w MAKATONIE
 • System komunikacji językowej „Słowik” (Alina Smyczek)
 • AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się (Alina Smyczek)
 • Jak planować proces wspierania rozwoju komunikacji użytkowników AAC? (Alina Smyczek)
 • Cykl webinarów „Głęboka wieloraka niepełnosprawność w kontekście komunikacyjnym” (Monika Jerzyk)
 • Model aktywny w strategiach komunikacyjnych i w zabawie (Monika Jerzyk)
 • Wspomaganie rozwoju komunikacji i języka małego dziecka poprzez wczesne wprowadzanie strategii AAC (stowarzyszenie MbS)
 • Przygotowanie małych użytkowników AAC do czytania i pisania (stowarzyszenie MbS)
 • Jak uczyć czytania i pisania dzieci niemówiące? – AAC i strategie nauki czytania i pisania we wczesnej interwencji, przedszkolu i szkole (stowarzyszenie MbS)
 • Mamy tablet i program do AAC. Co dalej? O nauce używania elektronicznych narzędzi do porozumiewania się (stowarzyszenie MbS)
 • Komunikacja ma znaczenie. Strategie AAC w pracy z dorosłymi osobami z poważnymi problemami w porozumiewaniu się (stowarzyszenie MbS)
 • Funkcjonowanie wzrokowe dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną, a praca w gabinecie terapeutycznym (Ania Jarosz)
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – cz. I i II (Fundacja SYNAPSIS)
 • Jak bawić się z dzieckiem z autyzmem? (Fundacja SYNAPSIS)
 • Strukturalizacja czasu i przestrzeni w pracy z dzieckiem z autyzmem – warsztaty (Fundacja SYNAPSIS)
 • Seksualność osób z autyzmem. Od dzieciństwa do dorosłości (Fundacja SYNAPSIS)
 • „Jeśli chodzi o mnie…” – szkolenie dotyczące zespołu Aspergera” (Fundacja SYNAPSIS)
 • Szkolenie z metody Carole Sutton (Fundacja SYNAPSIS)
 • VB-MAPP: Ocena umiejętności i planowanie terapii (Scolar)
 • Podejście Verbal Behavior (VB) i zastosowanie narzędzia VB-MAPP w terapii trudności komunikacyjnych u dzieci o zaburzonym rozwoju (Krystyna Pomorska i Maja Kłoda)
 • Skuteczne techniki rozwijania umiejętności oraz eliminowania barier w procesie uczenia się (Krystyna Pomorska i Maja Kłoda)
 • Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami w rozwoju – uczenie nowych umiejętności/ praca nad zachowaniami kontekstowo nieodpowiednimi (Magda Kawa)
 • Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka (Jacek Kielin)
 • Narzędzia i kompetencje użyteczne w procesie współpracy z rodzicami (Monika Jerzyk)
 • Terapia ręki (Acentrum)
 • Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR (Acentrum)
 • Trener Umiejętności Społecznych Dzieci i Młodzieży (Fundacja Savant)
 • Samoświadomość – podstawa motywacji każdego człowieka (Prodeste)
 • Skala Inteligencji Stanford Binet 5

Od wielu lat regularnie uczestniczę w superwizjach merytorycznych dotyczących pracy m.in. z dziećmi ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, głęboką wieloraką niepełnosprawnością, zespołami genetycznymi, chorobami rzadkimi, spektrum autyzmu oraz poruszających tematykę współpracy z rodzicami i dbałości o własne zasoby (brałam udział w grupie pod merytoryczną opieką Angeliki Łasochy przez okres 4 lat, regularnie uczestniczę w superwizjach organizowanych przez Monikę Jerzyk oraz w grupach koleżeńskich). Przez 10 lat pracowałam w przedszkolu terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS, gdzie nabywałam doświadczenie w pracy z osobami w spektrum autyzmu (dodatkowo m.in. wraz z zespołem trenerów współprowadziłam szkolenia zewnętrzne i prowadziłam wewnętrzne, byłam członkiem zespołu ds. komunikowania się, współprowadziłam staż terapeutyczny oraz byłam koordynatorką projektu „M-Terapia – innowacyjny zestaw terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami znoszący bariery w edukacji – MUSICON”). Miałam okazję współprowadzić warsztaty na Akademii Pedagogiki Specjalnej w ramach dwóch konferencji i być współautorką dwóch artykułów w książkach wydanych po tych wydarzeniach. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę, biorąc aktywny udział w licznych kursach, webinarach, szkoleniach i konferencjach.

Pracuję z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi (całościowe zaburzenia rozwojowe, spektrum autyzmu, mózgowe porażenie dziecięce, choroby genetyczne, choroby rzadkie). Przede wszystkim zajmuję się diagnozą kompetencji komunikacyjnych i budowaniem indywidualnych systemów komunikacyjnych (AAC), wspieraniem kompetencji rodzicielskich oraz rozwoju społeczno-emocjonalnego.

Jestem niepoprawną kawoszką. Uwielbiam czytać książki i dzielić się przemyśleniami z innymi. Kocham malować żaglem po niebie i wolność jaką daje mi pływanie. Zaplanowany odpoczynek i dbałość o własne zasoby są bardzo ważnym elementem mojego życia. Jestem również po kursie Uważności MBLC i Compassion CBLC organizowanym przez Mindfulness Association.

Zarządzaj plikami cookies