Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Mienie Fundacji

Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych) przyznanej przez Prezydenta-Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 18.000,00 zł (słownie: osiemnastu tysięcy złotych) na prowadzenie działalności statutowej oraz 9.000,00 zł (słownie: dziewięciu tysięcy złotych) na działalność gospodarczą.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) subwencji osób prawnych,

c) zbiórek i imprez publicznych,

d) majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,

e) działalności gospodarczej,

f) odpłatnej działalności pożytku publicznego,

g) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

h) wpłat 1% podatku od podatników.

Wpłaty pochodzące z 1% podatku oraz inne dochody przeznaczone są na realizację celów statutowych ogólnych i szczegółowych, o których mowa w § 7. ust. 4 Statutu Fundacji.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.

Fundacja posiada 100% udziałów w spółce Serwis Rehabilitacyjny Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Fundacja posiada 100% udziałów w spółce Lux Maior Sedeka Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

 

Prowadzisz firmę
i chcesz nam pomóc?
Pomoc od firm

Pomagają nam:

Fundacja Na Ratunek Dzieciom Zagłębia Miedziowego
Fundacja Polsat – Warszawa
Info-Ekspert Sp. z o.o., Warszawa
BigBook.pl
Elektrociepłownia Marcel sp. z o.o., Radlin