Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony
KRS:
0000037904
Czcionka:
Kontrast:
Czcionka:
Kontrast:
KRS:
0000037904

Przedmiot działalności

Rodzaje działalności Fundacji:

 1. STATUTOWA, która może być prowadzona jako DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO lub jako DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO,
 2. GOSPODARCZA

Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i Statutem Fundacji.

Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego. Zadaniami priorytetowymi jest realizacja tych celów statutowych, które mają wpływ na poziom kultury, edukacji, zdrowia społeczeństwa, powszechność zatrudnienia i obronność kraju.

Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są:

 1. pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
 2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. działalność charytatywna;
 4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 6. ochrona i promocja zdrowia;
 7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 12. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 13. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 14. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 15. wypoczynek dzieci i młodzieży;
 16. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 17. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 18. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 19. turystyka i krajoznawstwo;
 20. porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 21. obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 22. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 23. ratownictwo i ochrona ludności;
 24. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 25. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 26. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 27. promocja i organizacja wolontariatu;
 28. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 29. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 30. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 31. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 32. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 33. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Fundacja realizuje cele statutowe ogólne oraz szczegółowe. Celami ogólnymi są wszystkie zadania wynikające z działalności pożytku publicznego, w tym utrzymanie ośrodków rehabilitacji, hosteli i innych obiektów pożytku publicznego oraz wspieranie finansowe celów szczegółowych. Celami szczegółowymi są ratowanie życia i zdrowia dzieci oraz ich edukacja, jak również budowa ośrodków rehabilitacji, hosteli i innych obiektów pożytku publicznego oraz zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.

Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację.

Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem do realizacji celów statutowych Fundacji.

Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.

Zakres gospodarczego działania fundacji obejmuje (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):

 1. wydawanie książek (58.11.Z);
 2.  wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);
 3. produkcję pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z);
 4. introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z);
 5. działalność usługową związaną z przygotowaniem do druku (18.13.Z);
 6. produkcję gier i zabawek (32.40.Z);
 7. sprzedaż detaliczną książek prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z);
 8. pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z);
 9. wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z);
 10. działalność związaną z oprogramowaniem (62.01.Z);
 11. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność (63.11.Z);
 12. działalność portali internetowych (63.12.Z);
 13. pozostałą działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);
 14. pozostałą działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną (96.09.Z);
 15. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
 16. działalność agencji reklamowych (73.11.Z);
 17. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z);
 18. sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.6);
 19. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z);
 20. sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z).
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej o plikach cookies.